ЗА ПРОЕКТА

Библиографски указател с пълнотекстови документи, 2014

     

 

Home
За библиографията
ЗА ПРОЕКТА
БИБЛИОГРАФИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ

 

 

 

 

 

Сдружение с нестопанска цел

      ХЕЛИС

 

В началото на месец май 2014г. стартира проект Свидетелство от миналото мост към настоящето, който  се реализира от СНЦ "Хелис", Централна общинска библиотека Петя Йорданова гр. Исперих и Исторически музей гр. Исперих по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група МИГ/ Исперих по Мярка 7.1. Напред към наследството - територията на Исперих ни обединява.

Проектът цели да допринесе за повишаване на обществения интерес към опазването, популяризирането и развитието на местното културно-историческо и научно наследство на територията на Археологически резерват Сборяново и община Исперих чрез средствата на модерните технологии и Интернет.

В резултат на дейностите са създадени Дигитално студио Хелис, електронен библиографски указател/каталог, за който се  използва специализиран софтуер за връзка на отделните дигитализирани единици с информация в PDF или снимков формат с указателя. Тава е база данни със свободен достъп в Интернет чрез страницата на Сдружение с нестопанска цел Хелис и с възможност да се ползва от ученици, студенти, преподаватели, специалисти и любители краеведи, единствено за некомерсиални цели с изричното споменаване на източника.

Проектът  отговаря на потребността от информация за значимото културно-историческо наследство на района сред местната общност и в национален мащаб.

Home | За библиографията | ЗА ПРОЕКТА | БИБЛИОГРАФИЯ | ФОТОГАЛЕРИЯ

Актуализация 01/06/15   Най-добър достъп до Био-Библиографията с Internet Explorer, Firefox