Сдружение с нестпоанска цел ХЕЛИС

 

 

 

 

За библиографията

Библиографски указател с пълнотекстови документи, 2014

     

 

Home
За библиографията
ЗА ПРОЕКТА
БИБЛИОГРАФИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ

 

 

 

Настоящата библиография „Свидетелства от миналото - мост към настоящето” цели да допринесе за повишаване на обществения интерес към опазването, популяризирането и развитието на местното културно-историческо и научно наследство на територията на Археологически резерват „Сборяново” и община Исперих чрез средствата на модерните технологии и Интернет.

Фундаменталните стълбове, върху които се осъществи библиографското проучване, са справочно-библиографският апарат и библиотечният фонд на Исторически музей гр. Исперих, Централна общинска библиотека „Петя Йорданова”  гр. Исперих, както и справочни издания, указатели на ретроспективната и текуща национална библиография, всички прикнижни и пристатийни библиографии в откритите публикации. Проучени  бяха около 1500 заглавия на книги, сборници, монографии, статии, поместени в периодични издания, сборници с материали от научни конференции, албуми и други издания на български и чужди езици, отпечатани в България.

Всички библиографски единици са прегледани de visu и част от тях са придружени от кратки анотации, даващи сведения за съдържанието на материалите.

Тематичната библиография е разработена при спазване на методологията в следната последователност:

 • Първоначалният етап на работа обхваща издирване на библиографски източници и публикувани документи по темата, тяхното описване и анотиране.

 • Очертаване на обобщена картина за архитектурното наследство в Археологически резерват „Сборяново” през разглеждания период чрез структуриране на описанията в общ масив.

 • Систематизиране, анализ на данните и открояване на основните периоди в развитието, илюстриране на главните направления и отличителните характеристики на местното културно - историческо и научно наследство, чрез маркиране на практическите основни проблеми и етапи.

Хронологичните рамки на същинския библиографски масив обхващат периода от 1926 г. до 2014 г. Регистрирани са 608 библиографски единици, от които 260 имат дигитални копия – 250 публикации и 10 книги.

Библиографският корпус обхваща различни по вид и жанр публикации.

Издирените, подбрани и проучени материали са систематизирани в следните раздели:

 • Книги. В раздела са включени самостоятелно издадените книги по темата.

 • Научни и научнопопулярни статии на български език. Включени са публикации в списания, вестници, сборници и съставни части от книги. Описани аналитично.

 • Научни и научнопопулярни статии на други езици. Описанията, на които са на оригиналния език.

Библиографията се състои от дялове и поддялове. Във всеки дял описанията са подредени хронологично, което позволява да се проследят основните проблеми и етапи от научните проучвания на археологическите обекти на територията на резервата в тяхната последователност и развитие. Материалите в рамките на съответната година са подредени азбучно.

Системата от показалци има за цел да улесни търсенето, като разкрива включените в основните части на библиографията материали в други аспекти и открива нови входове към тях.

Справочният апарат  включва следните показалци:

 • Именен  - осигурява допълнителни връзки при информационното търсене в библиографския корпус. В него са обхванати имената на автори, съставители, преводачи и т.н., отразени в библиографското описание, а също и на лица, за които става дума, включително и чрез анотациите на публикациите.

 • На научните и научно-популярните статии по заглавия;

 • На източниците, в които са публикувани статии;

 • Географски;

 • По езика,  на който са публикувани.

Библиографските описания на материалите са съобразени с действащите стандарти: БДС 15419-82 „Библиографско описание на книги”, БДС 17269-91 „Библиографско описание: аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали”; БДС 11452-86 „Съкращения на наименованията на български периодични издания”; БДС 9736-82 „Съкращения на български думи и словосъчетания в библиографското описание на печатните издания”.

Това издание няма претенции за всеобхватно и пълно документиране на публикациите, но може да послужи за основа на бъдещи изследвания и да прерастне в по-сериозно и многоаспектно проучване.

Убедени сме, че библиографията ще подпомогне и улесни процеса на бъдещи научни изследвания и проучвания на местното културно - историческо наследство на територията  на Археологически резерват „Сборяново” и община Исперих, както и да послужи в пряката справочна, научна и културна дейност на различните местни институции в региона.

В онлайн изданието е приложена икона за достъп до сканирано изображение на публикацията.  Бутоните (връщане към менюто на библиографията) и (начална страница) улесняват навигирането. За връщане в предишна страница използвайте бутон на браузера.

 

Home | За библиографията | ЗА ПРОЕКТА | БИБЛИОГРАФИЯ | ФОТОГАЛЕРИЯ

Актуализация 06-ян-2015   Най-добър достъп до Био-Библиографията с Internet Explorer, Firefox